Všeobecné obchodní a dodací podmínky

 

obchodní společnosti NejLabo, s.r.o.   
se sídlem Vendryně 880, 739 94 Vendryně
identifikační číslo: 29458901
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě , spisová značka C 55139 
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.nejlabo.cz     

 

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní a dodací podmínky upravují vztahy při dodávkách zboží a služeb mezi společností NejLabo, s.r.o. se sídlem Vendryně 880, 739 94 Vendryně, IČ 29458901, DIČ CZ29458901, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudem v Ostravě v oddílu C, vložce 55139 (dále též jen „dodavatel“), a jednotlivými odběrateli.
 2. Odběratelem může být právnická osoba nebo fyzická osoba vykonávající podnikatelskou nebo jinou samostatnou výdělečnou činnost s platným identifikačním číslem nebo koncový odběratel.
 3. Tyto všeobecné obchodní a dodací podmínky platí, nedohodnou-li se dodavatel a odběratel v konkrétním případě písemně jinak.

 

II. Předmět prodeje a způsob objednávání zboží a služeb

 1. Předmětem prodeje je libovolné zboží uvedené v internetovém obchodu, katalogu či jiném nabídkovém materiálu dodavatele.
 2. Objednání zboží je možné přímo přes internetový obchod, písemně poštou, e-mailem nebo faxem na adresu dodavatele. Telefonické nebo ústní objednání dodavatel akceptuje jen v omezené míře, neboť při tomto způsobu objednávání vzniká bohužel nejvíce nedorozumění.
 3. V každé objednávce je nutné uvést objednací číslo nebo jednoznačný název (typ) zařízení, případně slovní popis zboží. Pokud naše objednací číslo nemáte k dispozici nebo potřebujete-li pomoci při přesném specifikování objednaného zboží, kontaktujte pracovníky naší společnosti. Naši pracovníci Vám ochotně pomohou nebo zašlou další potřebný materiál tak, abyste mohli přesně uvést tu položku z našeho sortimentu, kterou potřebujete ke své práci.
 4. Každá objednávka musí dále obsahovat:
  • přesnou identifikaci odběratele (obchodní firmu, název či jméno a příjmení, adresu sídla nebo místa podnikání, odpovědnou osobu oprávněnou jednat jménem odběratele, telefonický a e-mailový kontakt, IČ a DIČ, je-li odběratel plátcem DPH),
  • přesné označení a adresu příjemce zboží (pokud se liší od odběratele),
  • číslo bankovního účtu, ze kterého bude hrazena kupní cena, resp. cena služeb,
  • přesnou adresu místa dodání a kontaktní osobu určenou k převzetí zboží.
 5. V případě objednání zboží prostřednictvím internetového obchodu odběratel uvede
  • Povinné údaje:
  • Typ a kód zboží
  • Množství
  • Způsob dopravy
  • Způsob platby
  • Osobní údaje (jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo)
  • Fakturační údaje (ulice, město, PSČ, stát)
  • Firemní údaje (název společnosti, IČ, DIČ)
  • Souhlas s obchodními podmínkami
  • Nepovinné údaje:
  • Žádost o registraci
  • Žádost o zasílání novinek e-mailem
  • Možnost dodání pouze kompletní objednávky – předvyplněno, resp. zaškrtnuto
  • Doručení na jinou adresu
  • Poznámka k nákupu

Po dokončení a odeslání objednávky prostřednictvím internetového obchodu je odběrateli zasláno e-mailové potvrzení o zaslání objednávky.

 

III. Potvrzení objednávky

 1. Okamžikem přijetí objednávky dodavatelem považuje dodavatel objednání zboží, popř. služeb za závazné. Požaduje-li to odběratel nebo pokud tak dodavatel uváží, zašle po obdržení objednávky dodavatel odběrateli potvrzení objednávky.
 2. Dodavatel zašle odběrateli potvrzení objednávky i v případě, pokud odběratel do objednávky uvede cenu, obchodní, dodací či další podmínky dodání, se kterými dodavatel nesouhlasí. V takovém případě dodavatel v potvrzení objednávky specifikuje kromě označení zboží, popř. služeb a jejich cen dodací a další podmínky. Odběratel je povinen potvrzení objednávky vystavené dodavatelem potvrdit a zaslat na adresu dodavatele. Nezašle-li odběratel toto potvrzení do pěti kalendářních dnů, má se za to, že objednávku zrušil.
 3. V případě, že dodavatel nemůže předmět objednávky splnit, zašle objednateli nabídku s uvedením možných variant a vyžádá si stanovisko odběratele.
 4. Požaduje-li to odběratel nebo dodavatel, je možné uzavřít zvláštní (zejména kupní) smlouvu na předmět plnění.

 

IV. Dodací podmínky

 1. Dodací lhůty se pohybují od jednoho až osmi týdnů v závislosti na rozsahu a struktuře objednávky. Pokud to odběratel požaduje, dodavatel sdělí odběrateli dodací lhůtu pro konkrétní objednané zboží, resp. služby. Objednávku je možné plnit také po částech.
 2. Dodavatel si vyhrazuje právo ve výjimečných případech termín dodání prodloužit, v takovém případě však musí odběratele na tuto skutečnost bez zbytečného odkladu upozornit.
 3. Součástí dodávky je také návod k obsluze v českém jazyce. V případě, že zařízení vyžaduje odbornou instalaci, je součástí dodávky u většiny zařízení i uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. Cenu odborné instalace a zaškolení obsluhy sdělí dodavatel odběrateli před uskutečněním dodávky.
 4. Dopravu zboží až na místo určení v České republice zajišťuje dodavatel vlastními silami, zásilkovou službou, popř. jinými prostředky. Zboží si může odběratel též převzít ve skladu dodavatele na základě předběžné dohody s pracovníkem obchodního oddělení dodavatele.
 5. Odběratel je povinen předmět plnění převzít. Pokud odběratel nepřevezme předmět plnění, je povinen nést náklady na opakované dodání.
 6. Při převzetí zboží je odběratel povinen zkontrolovat obal. Pokud odběratel zjistí poškození obalu zboží, je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit dodavateli a třetí osobě, která zásilku doručovala, a uvést tuto skutečnost na dodacím listu (potvrzení o převzetí zboží). Dodavatel si vyhrazuje právo neuznat pozdější reklamace.

 

V. Cena předmětu plnění

 1. Cena zařízení je uvedena v internetovém obchodu nebo v tištěných cenících, které Vám na Vaše přání zašleme, nebo se informujte na uvedených telefonních číslech, kde Vám naši pracovníci sdělí všechny cenové informace.
 2. Ceny jsou uvedeny v českých korunách bez DPH i s DPH, k cenám tedy bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy České republiky.
 3. Ceny uvedené v internetovém obchodu jsou vždy aktuální, v tištěných cenících mohou podléhat změnám i bez předchozího ohlášení. Změny cen mohou být provedeny v návaznosti změn cen u výrobců nebo v důsledku pohybu kurzu Kč k jednotlivým zahraničním měnám, odkud je zboží nakupováno. U zboží z dovozu je případné clo zakalkulováno v cenách.
 4. Dodavatel si vyhrazuje právo změnit cenu předmětu plnění bez předchozího upozornění. Dodavatel neodpovídá za chyby vzniklé při tisku obchodních, propagačních a jiných (například technických) materiálů, jakož i při zadávání cen do internetového obchodu.
 5. Odběratel je oprávněn vyžádat si konkrétní cenovou nabídku. Není-li uvedeno jinak, platnost cenové nabídky je 30 kalendářních dnů.
 6. Není-li při objednání zboží odběratelem uvedena cena, je dodavatel oprávněn účtovat cenu dle aktuálních cen uvedených v internetovém obchodu, popř. platných cenících.
 7. Ceny nezahrnují poplatek za dopravné a balné, příp. za instalaci zboží a zaškolení obsluhy. K cenám může být tento poplatek připočten.

 

VI. Platební podmínky, přechod vlastnických práv a nebezpečí škody

 1. Úhrada ceny plnění se uskutečňuje v hotovosti nebo předáním přepravci (tzv. dobírka). U stálých zákazníků nebo dle rozhodnutí dodavatele se úhrada ceny plnění uskutečňuje převodem z bankovního účtu odběratele na bankovní účet dodavatele.
 2. V případě, kdy je cena hrazena předáním přepravci (tzv. dobírka), je dodavatel oprávněn účtovat poplatek za tuto službu v závislosti na cenách přepravce.
 3. Dodavatel si vyhrazuje právo požadovat od odběratele zálohu na předmět objednávky. V takovém případě počíná běžet dodací lhůta dnem uhrazení zálohy.
 4. Splatnost faktur je 14 kalendářních dnů. Jiná doba splatnosti může být dohodnuta předem při objednání zboží, popř. služeb.
 5. V případě, že je odběratel v prodlení s úhradou ceny plnění, je dodavatel oprávněn vyúčtovat odběrateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Tím není dotčeno právo dodavatele na náhradu vzniklé škody.
 6. Vlastnické právo k dodanému zboží přechází na odběratele až dnem zaplacení celkové kupní ceny dodavateli. Nebezpečí škody na předmětu plnění přechází na odběratele okamžikem jeho převzetí.

 

VII. Rušení (stornování) objednávek

 1. Potvrzené objednávky prostřednictvím internetového obchodu nebo objednávky učiněné písemně, faxem nebo e-mailem lze rušit jen písemně a vzájemnou dohodou obou stran. Totéž se týká uzavřených kupních smluv.
 2. Při zrušení objednávky je dodavatel oprávněn vyúčtovat odběrateli tzv. storno poplatek až do výše 50 % ceny zrušeného plnění.

 

VIII. Odpovědnost za vady a záruka

 1. Při převzetí zboží je odběratel povinen provést kontrolu předmětu dodávky a počtu kusů, zda souhlasí s údaji na dodacím listu.
 2. Pokud odběratel při kontrole zjistí zjevné vady na zboží (chybějící či rozbité kusy, zjevné poškození atp.), je povinen tuto skutečnost ihned oznámit dodavateli, a to u zboží dopravovaného přímo dodavatelem ihned na místě při přebírání dodávky, u poštovních zásilek a zboží dopravovaného zásilkovou službou nejpozději do 2 dnů od jeho obdržení. Na pozdější reklamace tohoto charakteru nebude brán zřetel.
 3. Poštovní zásilky nebo zásilky přepravované zásilkovou službou, jejichž obsah je evidentně poškozen nebo jsou zřejmé jiné známky poškození zásilky, odběratel nepřevezme a vrátí přepravci.
 4. Dodavatel je ve smyslu platných právních předpisů odpovědný za skryté vady. Dodavatel je oprávněn prostřednictvím tzv. záručního listu poskytnout odběrateli záruku na zboží. Pro přístroje se záruční lhůtou jeden až tři roky dodavatel vystaví záruční list s vyznačením data prodeje, typu a výrobního čísla. Platná záruční lhůta pro jednotlivé typy zařízení je uvedena na www.nejlabo.cz.
 5. Předložení záručního listu je podmínkou pro uznání případné pozdější reklamace. Reklamace musí být vždy uplatněna písemně s uvedením specifikace reklamovaného zboží, popisem závady, čísla a data objednávky, dodacího listu nebo faktury a jména osoby odpovědné ze strany odběratele za vyřízení reklamace.

 

IX. Závěrečná ustanovení

 1. Dodavatel je oprávněn odstoupit od vztahu s odběratelem v případě, kdy je odběratel v prodlení s úhradou závazku vůči dodavateli delším než jeden měsíc.
 2. Práva a povinnosti vyplývající ze vztahu mezi dodavatelem a odběratelem se řídí právním řádem České republiky, konkrétně zejména zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Tyto všeobecné obchodní a dodací podmínky jsou zveřejněny na www.nejlabo.cz a v sídle dodavatele.
 4. Odběratel bere na vědomí, že vztahy mezi dodavatelem a odběratelem se řídí těmito všeobecnými a dodacími podmínkami.
 5. V případě nesouhlasu s těmito obchodními a dodacími podmínkami či zvláštních požadavků je nutno tyto uvést v objednávce či návrhu kupní smlouvy. V ostatních případech odběratel objednáním zboží prostřednictvím internetového obchodu, písemně, faxem, ústně nebo e-mailem vyjadřuje souhlas s těmito všeobecnými a dodacími podmínkami.
 6. Tyto všeobecné a dodací podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. 1. 2013.

 

Ve Vendryni, dne 19. 12. 2012

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.